Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban bilo koji vid usluga vezanih za rezervoare, čelične konstrukcije ili cevovode, obratite nam se i dobićete profesionalan odgovor i ponudu na vaš upit.

icon_widget_image Ponedeljak - Petak: 8am to 4pm; icon_widget_image Ustanicka 128b, 11000 Beograd, Srbija icon_widget_image + (381) 11 347 25 39 icon_widget_image office@tankmont.com

Politika privatnosti

UVOD

Privredno društvo za izradu, montažu, projektovanje i inženjering TANKMONT DOO BEOGRAD, kao rukovalac podacima o ličnosti, posebnu pažnju posvećuje privatnosti Vaših podataka prilikom posete naše internet stranice. Svesni značaja zaštite podataka o ličnosti kreirali smo Politiku privatnosti i Politku kolačića kako bismo Vam što više približili način na koji  kompanija TANKMONT DOO prikuplja, koristi i prenosi Vaše lične podatke kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost. Podaci se obrađuju uz strogo poštovanje pravnih propisa, zakonito, pošteno i transparetno, te sve informacije koje su prikupljene se ni pod kojim uslovima ne mogu ustupiti trećim licima bez zakonskog osnova.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti i sve informacije koje su sadržane u njoj.

Naša Politika privatnosti se primenjuje na:

 • Na sva lica koja pristupaju našem Sajtu;
 • Lica koja nam pošalju upit putem Sajta;
 • Lica koja se prijavljuju u cilju zaposlenja kod nas;
 • Lica zainteresovana za saradnju sa nama ili koja nas kontaktiraju u cilju vođenja pregovora radi zaključenja ugovora ili lica sa kojima već postoji zaključen ugovor, a u vezi sa tim se obrađuju podaci o ličnosti.

 

ZAKONSKI OSNOV

Tankmont doo Beograd obrađuje lične podatke posetilaca Sajta u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl glasnik RS“, br. 87/2018).

 

NAČIN I SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

Radi pravilnog razumevanja predmeta ove Politike privatnosti, napominjemo Vam da je, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, “Rukovalac” fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.

Sa druge strane, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada ličnih podataka neophodna je radi odgovora na Vaše upite na Kontakt stranici  ili pitanja upućenim na mejl, kao i radi pružanja odgovora u vezi sa Vašim drugim zahtevima koje nam uputite. U cilju pružanja i unapređenja naših usluga, kao i radi jačanja ekonomskih performansi i razvoja usluga Kompanije, obrada podataka je nužna i sprovodi se u skladu sa pravnim propisima koji uređuju ovu oblast. Naročito se uzima u obzir činjenica da se mogu obrađivati samo oni lični podaci koji su neophodni za postizanje svrhe obrade i u tom cilju količina ličnih podataka koju obrađujemo svedena je na minimum. Pravni osnov za obradu ličnih podataka podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes).

U zavisnosti od toga kako koristite naš sajt, lični podaci koje doborovoljno delite sa nama mogu da obuhvate :

 • Informacije koje navedete prilikom popunjavanja formulara na sajtu;
 • Informacije koje navedete prilikom procesa prijave za radno mesto;
 • Druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način.

Sa druge strane, kada posetite naš sajt, naš web provider može automatski da prikuplja određene podatke koji mogu uključivati sledeće:

 • Domen i IP adresu uređaja sa kog je poslat upit
 • Vrstu browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg se pristupilo našem sajtu
 • Vreme pristupa i dužinu posete
 • Ime i URL preuzete datoteke
 • Strane koje posećujete
 • Informacije prikupljene putem kolačića

Napomena: Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića, detaljnije objašnjeno u našoj Politici kolačića.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju isključivo statističke podatke i one nam pomažu da poboljšamo sajt kao i da ga prilagodimo Vašim potrebama.

 

ČUVANJE VAŠIH INFORMACIJA

Kompanija Tankmont doo Beograd veoma ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka i isti ne delimo trećim licima, izuzev ako nam zakon nalaže da podelimo određene Vaše lične podatke sa npr. organima javne vlasti, pa u tom slučaju nismo obavezni da tražimo Vašu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti. Po potrebi, podaci o ličnosti će se proslediti i izvršiteljima obrade u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacionog sistema, istraživanja tržišta ili sličnih potreba uz obavezne mere poverljivosti i zaštite podataka o ličnosti.

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se ostvarila svrha zbog koje su prikupljeni, a najviše 5 godina.

 

PRAVO NA ISPRAVKU I DOPUNU

U skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da zahtevate da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

 

PRAVO NA BRISANJE

U skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da zahtevate da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:

 • Podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani,
 • Ukoliko ste Vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu,
 • Kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, te smo iste dužni da izbrišemo, preduzećemo sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

 

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

U skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • Osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • Obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 • Ako nama više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili
 • Ukoliko ste podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane nas preteže nad vašim interesima.

 

MEĐUNARODNI PRENOS

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti i van teritorije Republike Srbije, samo u skladu sa propisanim uslovima koji treba da obezbede da se i nakon prenosa podataka sačuva primereni nivo zaštite podataka fizičkih lica koji je jednak nivou garantovanom Zakonom. Sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatra se da primereni nivo zaštite postoji u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, u državama ili međunarodnim organizacijama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbeđuju primereni nivo zaštite, odnosno sa kojima je Srbija zaključila međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti.

 

VAŠA PRAVA

Kao lice čije podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • Pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • Pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
 • Pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • Pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • Pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • Pravo na ograničavanje obrade ličnih podataka,
 • Pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
 • Pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom,
 • Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@tankmont.com